LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„POZNAJEMY DZIEDZICTWO KULTUROWE EUROPY”

Nr umowy 2019-2-PMU-2002

 

(wg porządku alfabetycznego)

L.p.

Nazwisko i imię

klasa

1

BURTAN MARCELINA

7a

2

DOROCKA OLGA

7a

3

DRUZGAŁA OLGA

7a

4

DZIADKOWIEC WIKTORIA

8a

5

HEJMEJ OLGA

8a

6

FLAGA KATARZYNA

7a

7

KLIMAS ALEKSANDRA

8b

8

KLIMAS EWA

7a

9

KOLUD ZUZANNA

7a

10

KUTRZEBA ANNA

8a

11

MAZUREK GABRIELA

8a

12

MICHALAK NATALIA

7a

13

PANDYRA JULIA

8a

14

SOSIN ZUZANNA

7b

15

SZCZEPANIEC MAREK

7a

16

SZLACHETKA MAJA

7a

17

TOMCZYK AMELIA

7a

18

WYGODA DOMINIK

7a

REGULAMIN REKRUTACJI OPIEKUNÓW DO PROJEKTU

„Poznajemy dziedzictwo kulturowe Europy”

Nr umowy 2019-2-PMU-2002

realizowanego od 01.09.2020 do 28.02.2021

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

 

 

Informacje o projekcie

1. Projekt pod nazwą „Poznajemy dziedzictwo kulturowe Europy“ realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

Cel projektu

Celem projektu jest umożliwienie uczniom rozwinięcia kompetencji językowych, osobistych, kulturowych oraz społecznych poprzez poznanie elementów historii i kultury Katalonii, w szczególności słynnych artystów pochodzących z tego regionu lub w nim tworzących i ich dzieł jako reprezentantów szeroko pojętego europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Nabór do projektu odbywać się będzie we wrześniu 2020r. Komisja rekrutacyjna, na podstawie opracowanych przez zespół kryteriów, wyłoni grupę 3 opiekunów mobilności.

Każdy potencjalny opiekun mobilności będzie mógł/mogła otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punkty przyznawane będą przez komisję rekrutacyjną w składzie:

– wicedyrektor szkoły,

– nauczyciel informatyki,

– nauczyciel języka angielskiego.

 

Kryteria wyboru uczestników/uczestniczek:

  1. Dotychczasowe działania podejmowane na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły – 0-30p.
  2. Deklaracja aktywnego włączenia się w realizację projektu (przedstawienie planu zaangażowania w realizację projektu) – 0-30p.
  3. Staż zawodowy – za staż pracy powyżej 10 lat - 10p.
  4. Poziom znajomości języka angielskiego – 0-30p.

Uczestnik/uczestniczka ma prawo odwołać się od wyników naboru w terminie 5 dni od ich ogłoszenia. Komisja rekrutacyjna dokona ponownej oceny merytorycznej i formalnej kandydata/-ki i w ciągu 3 dni roboczych kandydat/-ka zostanie poinformowany o wynikach. O ostatecznym wyborze uczestników/uczestniczek decyduje komisja rekrutacyjna.

 

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci, wieku oraz stażu pracy.

 2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z całością tekstu niniejszego regulaminu.

 3. Projekt zakłada rekrutację 3 opiekunów.

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

5. Rekrutacja odbywa się od 01.09.2020r. do 15.09.2020r.

6. Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci mają możliwość jednokrotnego poprawienia lub uzupełnienia dokumentów formalnych. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach dostępnych w sekretariacie szkoły.

7. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia wszystkich wymaganych dokumentów poprawnych formalnie.

8. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w sposób ciągły w terminie wskazanym w punkcie 5 w sekretariacie szkoły w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: Projekt „Poznajemy dziedzictwo kulturowe Europy“, imię i nazwisko kandydata.

9. Wyboru opiekunów Projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

10. O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów.

11. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń.

12. O wynikach rekrutacji powiadomieni drogą elektroniczną są jedynie uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.

13. Komisja rekrutacyjna sporządza listę osób rezerwowych.

14. Dokumenty złożone przez kandydatów na opiekunów projektu nie podlegają zwrotowi.

 

Postanowienia końcowe

1. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”, a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.

2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.